1
 
    

 

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะระบบ RFID

 
  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
เครื่องอ่านบาร์โค้ด
 
  เครื่องยิงป้ายราคา

 
        บริษัืท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจนี้ เพราะเราพัฒนาระบบจากประสบการณ์จริง อีกทั้งเรายังมีความตั้งใจจริงที่จะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเรา


          ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่่าย

      - ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID เทคโนโลยีที่ทันสมัย
      - เครื่องยิงป้ายสติ๊กเกอร์ราคา (Hand Labeling Systems)
      - เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)
,      -ริบบอน (Ribbon)
      - เครื่่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader))
      - โปรแกรมสำเร็จรูป ดูแลการซื้อ-ขายและระบบคงคลัง (POS)
      - บริการพิมพ์บาร์โค้ดสำเร็จรูปและสติ๊กเกอรบาร์โค้ด์เปล่า
      - สติ๊กเกอร์ป้ายราคาสำเร็จและสติ๊กเกอร์โลโ้ก้ สำหรับเครื่องยิงป้ายสติ๊กเกอร์ราคา 
      - บริการพิมพ์สีออฟเซต สำเร็จรูป

          เป็นหนึ่งโฮลดิ้งเชื่อว่าตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องขยายเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ เนื่องจากการที่ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถแทนที่ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ โดยดูจากการเจริญ เติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี RFID และระบบบาร์โค้ดของเรา ประกอบกับความเข้าใจเป็นอย่างดีในเชิงธุรกิจของเราที่มีต่อลูกค้า ย่อมทำให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้าอย่างแน่นอน เราี่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ เมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือ เราพร้อมที่จะบริการทุกสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า และคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าของเราทุกคน และนั่นคือสิ่งที่ เราภาคภูมิใจ

          ตัวอย่างผลงานการติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID (Our sample site references)

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2 ห้องสมุด)

3. หอสมุดกลาง หอสมุดวิทยาเขต และหอสมุดคณะต่างๆ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (8 ห้องสมุด)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2 วิทยาเขต)

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนคร

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวศ

12. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

13. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

16. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
©2009 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.