1
      

    ข่าวประชาสัมพันธ์

         
  bullet  3 พ.ย. 2554 :  บจก. เป็นหนึ่งโฮลดิ้ง ได้ไปออกบู๊ตในงาน EDUCA 2011 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ. ศูนย์ประชุม BITEC บางนา  
    Click เพื่อชมรูปภาพและรายละเอียด new  
   

 


 

 
  bullet  8 ก.พ. 2554 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)  
 

          บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบRFID ให้กับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 2 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 2 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 1 ชุด

 
  Click เพื่อชมรูปภาพและรายละเอียด new  
 

 


 

 
bullet  8 ก.พ. 2554 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)  
 

          บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 1 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 2 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 1 ชุด

 
  Click เพื่อชมรูปภาพและรายละเอียด new  
 

 


 

 
bullet  8 ก.พ. 2554 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)  
 

          บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 4 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 2 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 7 ชุด

 
  Click เพื่อชมรูปภาพและรายละเอียด new  
 

 


 

 
bullet  10 ต.ค. 2552 : ชมภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ที่ติดตั้งในสำนักวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน ซึ่งติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) เต็มรูปแบบ รวมทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ V-Knowledge  
bullet  14 ก.ย. 2552 : บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพรานให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)  
 

 บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของสำนักวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพรานด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFIDต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 1 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 1 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 1 ชุด รวมทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 
 

 


 

 
bullet 15 มี.ค. 2552 : ชมภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ที่ติดตั้งในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ซึ่งติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) เต็มรูปแบบ ทั้ง 2 วิทยาเขต คือ ทั้งในหอสมุดกลางของวิทยาเขตอำเภอกันทรวิชัย และวิทยาเขตอำเภอเมือง  
bullet 15 มี.ค. 2552 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)    
 

 บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 4 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 4 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 6 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 2 ชุด

 
 

 


 

 
bullet 31 ส.ค. 2550 : ชมภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ที่ติดตั้งในสำนักหอสมุดกลางและคณะต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) เต็มรูปแบบ  
bullet 15 ธ.ค. 2549 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากหอสมุดกลางและหอสมุดคณะต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)    
  บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของหอสมุดกลางและหอสมุดคณะต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 17 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 2 ชุด อุปกรณ์ยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 8 ชุด ตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 4 ชุด ชุดอุปกรณ์โปรแกรมลงรหัส RFID 1 ชุด และอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลเคลื่อนที่ 1 ชุด  
 

 


 

 
bullet 01 ก.ย. 2549 : ชมภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ที่ติดตั้งในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) ควบรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่ และสามารถใช้งานร่วมกันได้

bullet

24 เม.ย. 2549 : บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางขน ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)
             บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ จากปริษัท ISID Systems ได้รับการคัดเลือกจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางขน ให้เป็นผู้ติดตั้ง ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) ณ อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด (KU Learning Center) ซื่งได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา
 

 


 

 
bullet 01 พ.ค. 2549 : ชมภาพตัวอย่างอุปกรณ์ RFID ที่ติดตั้งในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) ควบรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่ และสามารถใช้งานร่วมกันได้  

bullet

7 ก.ย. 2548 : บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)
           บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ จากปริษัท ISID Systems ได้รับการคัดเลือกจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นผู้ติดตั้ง ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System) จากผู้เข้าร่วมยื่นเสนอทั้งสิ้น 4 ราย


         ด้วยคุณสมบัติพิเศษของระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ISID Intelligent Library System อาทิเช่น สามารถระบุรายการหนังสือที่ไม่ผ่านการยืม และบันทึกทันทีเมื่อเดินผ่านประตู เป็นต้น และอีกหลายความพิเศษ พร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษ ที่บริษัท ISID Systems แห่งสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาขึ้น เพื่อห้องสมุด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และผู้ใช้บริการ ซึ่งในปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอัตราผู้เข้าใช้บริการสูงถึง 10,000 คนต่อวัน

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นอืกหนึ่งในห้องสมุดชั้นนำอีกกว่า 200 แห่งทั่วโลกที่ใช้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ โดยบริษัท ISID Systems ซึ่งเป็นคำตอบของเทคโนโลยีห้องสมุดวันนี้
 
     
     
     

    ข่าวประชาสัมพันธ์

 
    bullet     21 ก.พ. 2554 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้จัดอบรมสอนการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)ให้กับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 

        บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้จัดอบรมสอนการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 ท่าน

 
  Click เพื่อชมรูปภาพและรายละเอียด new  
 

 


 

 
bullet     22 ก.พ. 2554 :  บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้จัดอบรมสอนการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตต่างๆ  
 

        บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้จัดอบรมสอนการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ เมื่อวันที่ 11, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 12 ท่าน

 
  Click เพื่อชมรูปภาพและรายละเอียด new  
 

 


 

 
       
1