1
     
 
รูปอุปกรณ์ RFID ในหอสมุดกลางและคณะต่างๆ ของสถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(RFID System Installation Sample Pictures at The King Mongkut Institute of Technology's 8 Libraries)

 

KMITL Central Library

 

 KMITL Central Library (inside)

 

Self-Check Unit

 

 

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.