1
     
 
รูปอุปกรณ์ RFID ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Patron Self-Check Unit

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.