1
     
 
รูปอุปกรณ์ RFID ในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(RFID System Installation Pictures at Two Campuses of Mahasarakham University)

 

Main Campus

 

 City Campus

 

Book Drop Unit

 

 

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.