รูปอุปกรณ์ RFID ในหอสมุดกลางและคณะต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(RFID System Installation Sample Pictures at The King Mongkut Institute of Technology’s 8 Libraries)


8%20kmitl2.jpg7%20kmitl1.jpg6%20selfcheck2.jpg

               

5%20book1.jpg4%20book2.jpg3%20selfcheck1.jpg