• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l


บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร โดยเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบจากประสบการณ์จริงมากว่า 16 ปี เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยทีมบุคลากรที่ชำนาญการและจริงใจในการบริการ

 

Vision

เป็นผู้นำในการออกแบบพัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการทรัพยากรระดับโลกที่ลูกค้าไว้วางใจ ด้วยสินค้าคุณภาพและการบริการด้วยใจ

Mission

  • เป็นผู้นำทางด้านระบบ RFID สำหรับงานห้องสมุดเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อและร่วมมือกันภายในประเทศไทยภายในปี 2016 และเชื่อมโยงกับห้องสมุดในต่างประเทศภายในปี 2018 
  • ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี RFID ด้วยบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ
  • พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับงานต่าง ๆ เช่น E-Library, E-Payment, E-Document, E-solutions. 

Goals & objectives 

  • มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
  • สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดที่ใช้ระบบ RFID เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Inter-Library Loan) เพิ่มขึ้น 10 %ของห้องสมุดทั่วประเทศไทย
  • เพิ่มจำนวนห้องสมุดที่ใช้ระบบRFID ในประเทศไทยให้เป็น 10 % ของจำนวนห้องสมุดทั้งหมด
  • ให้บริการระบบRFID แก่ห้องสมุดในต่างประเทศ


ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่่าย

      - ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID 

 -         - ระบบป้องกันทรัพยากร/สินค้าสูญหาย

            - ระบบสแกนเอกสารและหนังสือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)

            - เครื่องสแกนหนังสือ (Book Scanner)

            - เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
       
      - เครื่่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader)

            เครื่่องอ่าน-เขียน RFID (RFID Reader/Writer)

            - แท็ค RFID สำหรับสินค้าทุกชนิด (RFID Tags)

            - เครื่องยิงป้ายสติ๊กเกอร์ราคา (Hand Labeling Systems)      
      - โปรแกรมสำเร็จรูป ดูแลการซื้อ-ขายและระบบคงคลัง (POS)
      - บริการพิมพ์บาร์โค้ดสำเร็จรูปและสติ๊กเกอรบาร์โค้ด์เปล่า 
      - สติ๊กเกอร์ป้ายราคาสำเร็จและสติ๊กเกอร์โลโ้ก้ สำหรับเครื่องยิงป้ายสติ๊กเกอร์ราคา  
      - บริการพิมพ์สีออฟเซต สำเร็จรูป
           เป็นหนึ่งโฮลดิ้ง มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาและยกระดับการจัดการด้านการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลของคนไทย ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและตอบสนองเกินความต้องการของลูกค้าตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาขององค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง

     

     ตัวอย่างผลงานการติดตั้งระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (Our sample site references)

1มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เชื่อมโยงห้องสมุดทุกคณะและวิทยาเขต)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนคร

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวศ

12. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

13. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

16. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

17. องค์กรคลังสินค้า

18. และอื่น ๆ