• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l

 

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

ชุดอุปกรณ์ลงรหัสข้อมูลบนแผงวงจรฯ แบบไร้สัมผัส (Circulation Circuit Programming Station)


  circulation%20p1%20copy.jpg       circulation%20p2%20copy.jpg


BD10265_2.gifอุปกรณ์ลงรหัสข้อมูลบนแผงวงจรทำการแปลงรหัสบาร์โค้ดของหนังสือที่มีอยู่แล้วของห้องสมุดลงบนแผงวงจร ฯได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในอัตรา 200 รายการต่อชั่วโมง

BD10265_2.gifเมื่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านรหัสจากหนังสือแต่ละเล่มแล้ว อุปกรณ์ฯ ทำการแปลงรหัสบาร์โค้ดลงแผงวงจรอัจฉริยะ RFID โดยอัตโนมัติทันทีภายในขั้นตอนเดียว สามารถนำแผงวงจรฯ ดังกล่าวไปใช้งานได้ทันที

BD10265_2.gifมีโปรแกรมแสดงภาพการลงรหัสฯ ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและทำตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย

BD10265_2.gifมีโปรแกรมช่วยกำหนดและลงรหัสหนังสือและสื่อที่ห้องสมุดรับเข้าใหม่ เจ้าหน้าที่เพียงกำหนดรหัสเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อออกป้ายสติ้กเกอร์บาร์โค้ดของหนังสือโดยอัตโนมัติหลังจากกำหนดรหัสลงบนแผงวงจรฯ แล้ว

BD10265_2.gifกระบวนการลงรหัสทำงานได้โดยไม่เชื่อมต่อกับระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลแต่อย่างใด จึงไม่เกิดความเสียหายแก่ฐานข้อมูลและไม่มีการสร้างฐานข้อมูลซ้ำซ้อน


 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (333KB)