1
     
 

 

 
       บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบRFID ให้กับห้องสมุดคณะพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 2 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 2 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 1 ชุด  

 

Ramathibodi Medical LibraryCentral Library

 

Self-Checkout and OPAC Unit

 

 

Self-Checkout

 

Self-Checkout

 

Book Return

 

RFID Gate

 

RFID Gate

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.