1
     
 

 

 
     บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 1 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 2 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 1 ชุด รวมทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ V-Knowledge  

 

Suratthani School LibraryRFID Gate

 

RFID Gate

 

 

Book Return Unit

 

Book Return Unit

 

Self-Check Unit

 

Self-Check Unit

 

Self-Check

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.