1
     
 

 

 
    บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้จัดอบรมสอนการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ เมื่อวันที่ 11, 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 12 ท่าน  

 

Trainning RFID SystemTrainning Inventory Reader

 

Trainning Inventory Reader

 

 

Trainning Inventory Reader

 

Testing Inventory Reader

 

Trainning LSC

 

Testing Self-Checkout

 

Testing Self-Checkout

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.